FORSIDE

Vores vigtigste nyheder


Fyns Militærhistorisk Museum lukkes midlertidig

Museet bygges om og vil i denne sammenhæng

holde lukket for besøgende til vi er færdige.
Forventet omkring 1 marts 2023
.

Generalforsamling 2023

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Fyns Militærhistoriske Museum

onsdag d. 15 februar 2023 kl. 1900 på Dannevirke Soldaterhjem.


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger, herunder fremtidig virksomhed
  3. Kassereren fremlægger regnskab og forslag til kontingent for næstfølgende år.
  4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter (vedlagt) således:

§ 4 medlemskab foreslås ændret fra nuværende til

Stk. 1  Interesserede kan opnå medlemskab mod indbetaling af kontingent.

Stk. 2  Medlemmer har gratis adgang til museet.

Stk. 3  Der betales entre til foredrag.


5. Valg af bestyrelse, herunder 1 suppleant og 2 revisorer.

Anders Skjødt Sørensen, Claus Skaarenborg og Søren Rabenhøj er på valg og modtager genvalg.

Suppleant Henrik Bonnerup-Kjær ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen anbefaler Peter Thomas Davidsen.

Revisorerne: Jørgen Emdal Larsen og Søren Baj Lund modtager genvalg. 

6. Eventuelt

Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

 

Med venlig hilsen   

Lars Neumann, formand

Foredrag for 2022/2023

Så er vores nye foredragsrække for efteråret og foråret 2022/2023 klar her på hjemmesiden.

Der er mange spændende foredrag, ALLE er velkommen. prisen er 50 kr. pr. gang og afholdes på Danevirke Soldaterhjem Odense.
Som noget nyt kan du nu få foredragene direkte ind i din Google,Outlook eller Mac  kalender, så du ikke misser noget. Gå ind under menupunktet foredrag eller klik herunder

De korte nyheder

Fyns militær gennem 400 år

 

Er titlen på Fyns Militærhistoriske Museum kommende udstilling.

Vi arbejder ihærdigt med opbygningen og forventer at åbne omkring 1. marts.

Endelig dato for åbningen præsenteres her på hjemmesiden

 

 Frem til åbning vil vi her bringe nogle små historiske klip fra udstillingen

Dragonregiments indtog i Odense

Kort beskrivelse af det 6. Dragonregiments indtog i Odense den 4. februar 1851

”Ved middagstid havde en stor menneskemængde samlet sig ved Vesterports Runddel. (Der hvor Føtex ligger i dag). Fodjægerkorpset var opstillet, medens det ………. Var redet regimentet i møde. Laugene med deres faner og emblemer dannede espalier fra Rundkørslen til Vesterport. (Der hvor H.J. Hansens butik ligger i dag.) Og (der boede Odenses Skarpretter Peter Christian Stengel. – Skarpretteren måtte ikke bo indenfor bygrænse).

Ved regimentets ankomst fremstod borgmester Estrup (Christian Estrup) og bød velkommen, hvorefter kommandøren oberst Freiesleben takkede (Theodor Freiesleben født i Horsens 20. september, død2. august 1906 på Frederiksberg).

Regimentet, ledsaget af borgerrepræsentationen og folkemængden drog igennem den smagfuldt pyntede Vestergade og de med grønt pyntede gader. Mange huse var smykkede med grønt, dannebrogsfaner og blomster, og blomster og kranse var nedkastedes foran de forbidragende krigere.

På torvet modtog stiftsprovst Svitzer (Stiftsprovst Hans Peter Svitzer)7 dem og holdt en gribende tale, hvorefter regimentet trådte af.

På regimentets udseende, både mandskabets og hestenes, mærkedes ikke synderlige spor af det overståede ualmindeligt møjsommelige felttog, om end en del af forgyldningen var borte, fremtræder kraften så meget mere imponerende.”

Pilen markerer Vesterport              

Braunius trykte kort fra 1593 med byen set fra syd, og den øst-vestgående Vestergade.


På billedet ses det, at den gamle Vesterport stadig findes, placeret lidt længere inde i byen.

Fra 1805 til 1851 lå Odense Vesterport, hvor Søndergade og Vestergade mødes. Porten blev revet ned i 1851. Tegning af August Behrents.

Skarpretterne boede lige uden for byporten, der hvor H.I. Hansens forretning i dag ligger.
Skarpretteren måtte ikke bo indenfor bymuren.

Oberst Theodor Freiesleben
Oberst Theodor Freiesleben
Oberst Theodor Freiesleben, der førte dragonerne ind i Odense 1851.
Borgmester Estrup
Borgmester Estrup
Borgmester Estrup
Stiftsprovst Hans Peter Svitzer
Stiftsprovst Hans Peter Svitzer
Stiftsprovst Hans Peter Svitzer. til!. Provst Odense Herr. - Stiftsprovst Fyns Stift.